Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 12.08.2019 Pykälä 112


Maakuntahallitus

§ 112

12.08.2019

 

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KUNTALAIN 142 JA 144 §:N MUUTTAMISESTA

 

64/03.02.00/2019

 

Maakuntahallitus 12.08.2019 § 112

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta. Muutosehdotus on valmisteltu hallituksen esityksen muotoon virkatyönä valtiovarainministeriössä. Kesällä 2019 nimitettävä uusi hallitus päättää esityksen antamisesta. Laki on tarkoitettu tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 samanaikaisesti kuin laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa.

 

Muutoksenhakua koskevaa sääntelyä ehdotetaan uudistettavaksi siten, että

muutoksen haku hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi valituslupaa. Esityksessä otettaisiin huomioon muussa lainsäädännössä tapahtunut valituslupamenettelyä koskeva kehitys sekä muut uudistustarpeet.

 

Muutos johtuu hallintolainkäyttöä koskevasta kehityksestä. Valituslupamenettely

on tullut pääsäännöksi lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa säätämisen

myötä. Muutoksenhakujärjestelmä on jo kehittynyt siten, että nykyisin suureen

osaan kunnan päätöksistä sovelletaan myös erityislakien johdosta valituslupamenettelyä.

 

Valituslupasääntely on tarpeen ottaa kuntalakiin muutoksenhakujärjestelmän selkeyden takia. Kuntalakiin edotetaan otettavaksi myös oikeudenkäynnistä hal- linto asioissa annettua lakia täydentävä säännös kunnan viranomaisen jatkovali- tusoikeudesta. Kuntalakiin ehdotetaan kunnan jatkovalitusoikeuden osalta

otettavaksi viittaus edellä mainittuun sääntelyyn sekä kuntalain 39 §:ään. Kunnan

jatkovalituksesta päättäisi siten kunnanhallitus tai kunnan hallintosäännössä

määrätty viranomainen.

 

Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455.

 

Maakuntajohtaja:

 

Maakuntahallitus ilmoittaa lausuntonaan, että esitetyt muutokset kuntalain 142 ja 144 §:ien muuttamisesta ovat perusteltuja ja selkiinnyttävät muutoksenhakuprosessia. Valituslupamenettely todennäköisesti karsii

valitusten määrää ja tuomioistuimien jutturuuhka helpottuu, jolloin valitusprosessit saadaan päätökseen nykyistä nopeammalla aikataululla.

 

Päätös:

 

Keskustelun jälkeen maakuntajohtaja teki seuraavan lisäyksen päätösehdotukseen:

 

"Lakimuutoksen tavoitteena ei tule kuitenkaan olla, että korkein hallinto-oikeus tiukentaa valituslupaperusteita kohtuuttomasti. Valituslupaperusteiden tavoitteena tulee turvata asianosaisten oikeussuoja silloin, kun asiassa on tarpeen saada ylimmän oikeusasteen ratkaisu."

 

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.