Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 12.08.2019 Pykälä 113


Maakuntahallitus

§ 113

12.08.2019

 

EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE KONENÄÖN SOVELLUKSET SOTE- JA HYVINVOINTIALALLA

 

79/00.01.05.20/2019

 

Maakuntahallitus 12.08.2019 § 113

Viite Uudenmaan liitolle osoitettu EAKR-rahoitushakemus

Saapunut 19.6.2019 täydennettynä

Diaarinumero EURA 2014/8115/09 02 01 01/2019/UML

Hakija Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Hankeaika 1.9.2019-31.12.2021

 

Hakijan tiivistelmä hankkeesta

Hankkeen strategisena, pitkän aikavälin tavoitteena on

- Vahvistaa Päijät-Hämeen roolia keinoälyä hyödyntävänä ja konenäköteknologian osaamisalueena ja aktivoida ja kehittää siihen liittyvää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, joka tapahtuu Quadruple Helix ja co-creation periaatteella.

- Rohkaista teknologia-, hyvinvointi- ja sote-yrityksiä kysyntälähtöisiin keinoälyä ja konenäköteknologiasovelluksia hyödyntävien palvelukonseptien kokeiluihin tiiviissä yhteistyössä palvelujen ja asiakkaiden kanssa.

- Tukea yrityksiä konenäkösovelluksia hyödyntävien liiketoimintamallien kehittämisessä ja kansainvälistymisessä.

 

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteen toteutumista tukevat toiminnalliset alatavoitteet ovat:

1) Konenäkösovellusten yhteiskehittämisympäristön rakentaminen ja sen tuottamien palveluiden konseptointi ja markkinointi

2) Konenäkösovelluksiin liittyvän käyttö- ja kokemustiedon tuottaminen ja uusien konenäköteknologiaa hyödyntävien ratkaisujen kehittäminen ja testaus

3) Konenäkösovelluksiin liittyvän käytettävyys- ja kokemustiedon jakaminen ja levittäminen

 

Keskeiset toimenpiteet:

- Nykytila-analyysi alueen pk-yritysten ja muiden toimijoiden konenäköön liittyvästä osaamisesta sekä kehittämistarpeista Päijät-Hämeessä

- Konenäkösovellusten yhteiskehittämisympäristön rakentaminen ja kehittäjäryhmien toiminnan käynnistäminen

- Konenäkösovellusdemoinstraatioiden tuottaminen ja uusien sovellusten kehittäminen ja testaaminen, kokemustiedon tiedon jakaminen ja liiketoimintamallien kehittäminen

- Kehittämisympäristön palvelujen konseptointi ja markkinointi pilottitoteutusten kokemusten pohjalta

 

Tulokset:

Hankkeen tuloksena syntyy alueellinen konenäkösovellusten yhteiskehittämisympäristö, joka vahvistaa alueen hyvinvointi- ja sote-alan yritysten sekä kolmannen ja julkisen sektorin toimijoiden osaamista konenäköteknologian hyödyntämisessä hyvinvointi- ja sote-alan palvelujen ja liiketoiminnan kehittämisessä. Konenäkösovellusten yhteiskehittämisympäristö on konkreettinen tila sekä avoin innovaatioalusta, joka kokoaa yhteen eri sidosryhmät uusien teknologisten ratkaisujen ja liiketoimintamallien synnyttämiseksi.

 

Hankkeen tulokset, joilla on lyhyen aikavälin vaikutuksia:

- Konenäkösovellusten kehittämisympäristö palveluineen on toiminnassa

- 10 alueen yritystä on käynnistänyt konenäköteknologiaan liittyvän TKI-yhteistyön Lahden ammattikorkeakoulun kanssa

- 10-20 konenäkösovelluksia hyödyntävää demonstraatiota on tuotettu kehittämisympäristössä

- 10-20 uutta konenäköteknologian sovellusideaa on syntynyt kehittämisympäristössä toteutettujen hackathonien tuloksena

- 3-7 konenäköteknologiaa soveltavaa uutta sovellusta (protoversiot) on tuotettu kehittämisympäristössä ja niiden pohjalta on kehitetty 3-5 uutta potentiaalista liiketoimintamallia

 

Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma

 

Palkkakustannukset 362 330

Ostopalvelut 2 496

Kone- ja laiteinvestoinnit 10 000

Flat rate 86 961

Kustannukset yhteensä 461 787

 

Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 323 251 70,00%

Muu julkinen rahoitus 138 536 30,00%

Rahoitus yhteensä 461 787 100,00%

 

 

Rahoittajan arvio hankkeesta

Hanke on teemaltaan ajankohtainen ja erityisesti juuri sote- ja hyvinvointialan yrityksillä kuuluu olevan potentiaalia ja kiinnostusta hyödyntää hankkeen edistämää tekniikkaa. Maailman laajuisesti koneälyä hyödynnetään jo paljon käytäntöön ja hankkeella on kaikki mahdollisuudet tuottaa nimenomaan uusia käytännön sovelluksia myös Päijät-Hämeeseen. Hankkeella on selkeitä liittymäpintoja muihin alueella rahoitettaviin hankkeisiin, mutta toteuttaja on kyennyt valmistelun aikana uskottavasti tarkentamaan kunkin toteutuksen rajapintoja toisiinsa. Hankkeella vahvistetaan Päijät-Hämeen toistaiseksi vielä vaatimatonta roolia keinoälyä ja koneteknologiaa hyödyntävänä osaamisalueena. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman ja sen toimintalinjan 2 erityistavoitteen 4.1. mukainen. Toimenpiteet tukevat maakuntastrategian tavoitteita uusien kasvualojen kokeileminen sekä jalostusarvon nostaminen kauttaaltaan.

 

Ratkaisun mahdolliset perustelut ja muut jatkotoimenpiteet

Hankkeen yleiset valintaperusteet on arvioitu Päijät-Hämeen liiton arviointikokouksessa 20.3.2019. Uudenmaanliitto tekee hankkeelle juridisen rahoituspäätöksen EURA2014-järjestelmässä.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (20.6.2019) hankkeen rahoittamista niillä edellytyksillä, jotka säädösten mukaan ovat olemassa.

 

Maakuntajohtaja:

 

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Konenäön sovellukset sote- ja hyvinvointialalla -hankkeen osarahoittamista Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta ja kohdistetaan hankkeelle haettua EAKR- ja valtion rahoitusta Päijät-Hämeen liiton varauksista.

 

Päätös:

 

Ehdotus hyväksyttiin.