Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 12.08.2019 Pykälä 114


Maakuntahallitus

§ 114

12.08.2019

 

EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE NEXT STEP LAHTI REGION

 

80/00.01.05.20/2019

 

Maakuntahallitus 12.08.2019 § 114

Viite Uudenmaan liitolle osoitettu EAKR-rahoitushakemus

Saapunut 5.7.2019 (viimeisin versio)

Diaarinumero EURA 2014/7999/09 02 01 01/2019/UML

Hakija Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Hankeaika 1.8.2019-30.6.2022

 

Hakijan tiivistelmä hankkeesta

Yritysten sijoittumispäätöksissä korostuvat yhä enemmän alueelliset liiketoimintaekosysteemit ja niiden lisäarvotekijät (mm. verkostot, korkeakouluyhteistyö sekä pilotointi- ja referenssimahdollisuudet). Sijoittuvan yrityksen kannalta ne helpottavat pääsyä osaavaan työvoimaan, asiakkuuksiin ja arvoketjuihin. Toimivat ekosysteemit ovat osoittautuneet alueen vetovoiman kannalta olennaisiksi tekijöiksi. Hyviä esimerkkejä ovat OuluHealth, Tampereen ITS Factory sekä HealthTurku ja Blue Industry Park Turussa. Myös Invest in Finland on ottanut ekosysteeminäkökulman vahvasti mukaan kansainvälisten yritysten houkutteluun.

 

Lahden seudulla sijoittumiseen liittyvät kovat faktat - mm. sijainti ja liikenneyhteydet - ovat Suomen kärkeä. Alueellisia liiketoimintaekosysteemejä ei ole sen sijaan pystytty hyödyntämään riittävän kokonaisvaltaisesti uusien yritysten houkuttelussa. Tunnistettavia, ekosysteemin tapaan toimivia ja tuotteistettuja kokonaisuuksia on ollut liian vähän tarjolla.

 

Alueella on kuitenkin useita potentiaalisia, kehittyviä ekosysteemejä: mm. VT12 Eteläinen kehätie, uusi kierrätyspuisto ja KymiRing ympäristöineen. Näiden täysimittainen hyödyntäminen vetovoimatekijöinä edellyttää niiden tarjoamien liiketoimintamahdollisuuksien ja lisäarvotekijoiden tunnistamista ja tuotteistamista.

 

Hanke tähtää seuraavan askeleen ottamiseen yrityshankinnassa hyödyntämällä ekosysteemiajattelua entistä tavoitteellisemmin. Päämääränä on kasvattaa alueen vetovoimaa ja kiinnostavuutta yritysten toimintaympäristönä koti- ja ulkomaisten toimijoiden silmissä ja sitä kautta lisätä alueelle sijoittuvien yritysten ja työpaikkojen määrää. Hanke fokusoituu erityisesti seuraaviin ekosysteemien vetovoimaa tukeviin tekijöihin:

- ekosysteemin liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen,

- sijoittuvien yritysten kannalta tärkeiden lisäarvotekijöiden tunnistaminen ja kehittäminen,

- ekosysteemin tuotteistaminen.

 

Valmisteluvaiheessa on tunnistettu 7 ekosysteemiä, joilla nähdään olevan erityistä kehittymispotentiaalia sijoittumisnäkökulmasta. Hankkeen keskeiset toimenpiteet:

1. Kehittämistiekartat vähintään viidestä liiketoimintaekosysteemistä

2. Taustaselvitykset ekosysteemien liiketoimintapotentiaalista ja kehittämistarpeista

3. Ekosysteemien tuotteistaminen ja profilointi

4. Uusien yritysten ja toimijoiden linkittäminen ekosysteemeihin

5. Potentiaalisten yritysten kontaktointi.

 

Lyhyen aikavälin tulokset:

- Sijoittumisnäkökulmasta laaditut ekosysteemien tiekartat ja niitä tukevat taustaselvitykset

- Tuotteistettu kokonaiskuvaus ekosysteemeistä hyödynnettäväksi invest in -toiminnassa

- 1000 liiketoimintaekosysteemien kannalta potentiaalista yrityskontaktia.

 

Keskipitkän/pitkän aikavälin vaikutuksena syntyy 5 kansainvälisestikin vetovoimaista liiketoimintaekosysteemiä, joiden yritysmäärä kasvaa ja 1-2 merkittävää kansainvälistä yritystä sijoittuu ekosysteemeihin.

 

Hanke tukee Päijät-Hämeen maakuntastrategian tavoitetta Alueen vetovoiman lisääminen ja maakunnan älykästä erikoistumista vahvistamalla alueen profiloitumista ja sijoittuville yrityksille tarjolla olevia lisäarvotekijöitä. Hankkeessa edistetään kestävää kehitystä vahvistamalla kiertotalouden ja liikkumisen ekosysteemejä ja niiden kautta uusien kestävien ratkaisujen käyttöönottoa. Hanke on sukupuoli- ja tasa-arvovaikutuksiltaan neutraali.

 

Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (Päijät-Häme)

 

Palkkakustannukset 390 000

Ostopalvelut 155 000

Flat rate 93 600

Kustannukset yhteensä 638 600

 

Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 447 020 70,00%

Kuntien rahoitus 191 580 30,00%

 

Rahoitus yhteensä 638 600 100,00%

 

Rahoittajan arvio hankkeesta

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet ovat LADEC:n ydinosaamiseen nähden luonteenomaisia ja yleisesti tarpeelliseksi tunnustettavia. Perustoiminnan puitteissa ei ole mahdollisuuksia niin konkreettisille ja mittaville toimenpiteille kuin hankkeen kautta lähdetään tavoittelemaan. Yritysten sijoittumispäätöksissä alueelliset liiketoimintaekosysteemit ja niiden tarjoamat lisäarvotekijät painavat vaakakupissa. Hankkeessa ollaan ajassa kiinni ja lähdetään hyödyntämään käynnissä olevia hankkeita kuten VT 12 Eteläinen kehätie, kiertotalouspuisto ja Kymiring, joiden kehittämisessä on syytä olla hyvissä ajoin mukana. Hankkeessa on määrä toteuttaa tiivistä ja laajaa kunta- ja yritysyhteistyötä, jonka jatkuvuudellekin on laajapohjaiset intressit olemassa. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman ja sen toimintalinjan 2 erityistavoitteen 4.1. mukainen. Toimenpiteet tukevat maakuntastrategian tavoitteita alueen vetovoiman lisääminen sekä jalostusarvon nostaminen.

 

Ratkaisun mahdolliset perustelut ja muut jatkotoimenpiteet

Hankkeen yleiset valintaperusteet on arvioitu Päijät-Hämeen liiton arviointikokouksessa 13.3.2019. Päijät-Hämeen liitto valmistelee hankkeelle päätöksen ja Uudenmaanliitto tekee hankkeelle juridisen rahoituspäätöksen EURA2014-järjestelmässä.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (9.8.2019) suosittaa vastuuviranomaiselle hankkeen rahoittamista niillä edellytyksillä, jotka säädösten mukaan ovat olemassa.

 

Maakuntajohtaja:

 

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolleNext Step Lahti Region -hankkeen osarahoittamista Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020-ohjelmasta ja kohdistaa hankkeelle haettua EAKR- ja valtion rahoitusta Päijät-Hämeen varauksesta.

 

Päätös:

 

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Juha Rostedt jääväsi itsensä keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. Peruste: yhteisöjääviys.