Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 12.08.2019 Pykälä 116


Maakuntahallitus

§ 116

12.08.2019

 

EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE YRITYSLÄHTÖISET IOT-RATKAISUT JA KONEOPPIMINEN - ITKO

 

82/00.01.05.20/2019

 

Maakuntahallitus 12.08.2019 § 116

Viite Uudenmaan liitolle osoitettu EAKR-rahoitushakemus

Saapunut 14.6.2019 (täydennettynä)

Diaarinumero EURA 2014/8200/09 02 01 01/2019/UML

Hakija Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Hankeaika 1.9.2019-31.12.2021

 

Hakijan tiivistelmä hankkeesta

Kuten Suomen Yrittäjien laatimat pk-yritysbarometrit Päijät-Hämeen osalta kertovat, alueen pk-yritykset hyödyntävät ICT-teknologiota vielä huonosti. Päijät-Hämeen alueen yrityksillä on tarve parantaa valmiuksia loT:n (Internet of Things, esineiden internet) ja Big Datan (massadata) hyödyntämiseen, sillä se mahdollistaa tuottavuuden kasvun ja uusien innovaatioiden syntymisen. Koneoppimisen ja tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa on tulevaisuuden voimavara ja tuloksenteon väline.

 

Hankkeen päätavoitteena on kehittää ja pilotoida koneoppimisen ja tekoälyn soveltamista loT-teknologiaan tukeutuen Päijät-Hämeen yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Innovaatioyhteistyön tavoitteena on liiketoimintamahdollisuuksien parantaminen sekä lisäksi ympäristöhaittojen vähentäminen data-analytiikan ja koneoppimisen keinoin.

 

Konkreettisena tavoitteena on saada kehitettyä toimintamalli sekä sovellusalusta (Universal Platform), jota käytetään alueen PK-yritysten loT/Big Data ratkaisujen pilotoimisessa. Kehittämisen alussa määritellään ja toteutetaan infrastruktuuri yhdessä yhteistyöyritysten kanssa. Toimintamallia ja sovellusalustaa pilotoidaan valittujen kumppanien sovellusalueilla. Kohteiden valinnassa painotetaan teknologioiden lisäksi niiden ympäristövaikuttavuutta sekä liiketoiminnalle saatavaa lisäarvoa.

 

Toimenpiteet koostuvat viidestä työpaketista, joista työpaketit 1-3 kohdistuvat infrastruktuurin kehittämiseen. Infrastruktuuri koostuu kolmesta osasta: IoT ja datan siirto, Koneoppiminen ja tekoäly sekä Universal Platform. IoT ja datan siirto osuus pitää sisällään datan mittaamisen, keräyksen, valmistelun sekä tietoturvallisen siirron tietovarastoon jatkokäsittelyä varten. Analytiikka, koneoppiminen ja tekoälytoiminnot sekä tiedon visualisointi toteutetaan sovellusalustaa hyödyntäen. Universal Platformin kehittämisessä pyritään toimittajariippumattomiin geneerisiin ratkaisuihin. Työpaketissa 4 toteutettujen pilottien avulla saadaan vaatimuksia ja reunaehtoja sovellusalustan rakentamista varten. Samalla varmistetaan infrastruktuurin soveltuvuus ja käyttökelpoisuus käytännössä. Tiedottamisen ja vaikuttamisen työpaketti 5 on käynnissä koko hankkeen ajan.

 

Projektin aikana saadaan kehitettyä konkreettinen teknologiakonsepti ja sovellusalusta (Universal Platform) käytettäväksi teollisten toimintaympäristöjen loT/Big Data ratkaisuissa. Alustalla voidaan toteuttaa datan keräämisen, tallentamisen, analysoinnin, visualisoinnin sekä koneoppimisen ja tekoälyn sovelluksia.

 

Pilot casejen avulla edistetään mukana olevien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia teknologiaosaamista lisäämällä. Tämän seurauksena ympäristökuormitus vähenee ja tietoisuus ympäristövaikutuksista kasvaa. Veden monitorointi, Rakennusten resurssi ja energiatehokkuus sekä Tehdas IT caset kehitettyinä ja testattuina hyödyttävät yhteistyöyrityksiä tuottamalla lisäarvoa niiden toimintaan.

 

Pitkällä aikaväliltä nostetaan alueen yritysten profiilia pilvipalveluiden, koneoppimisen ja tekoälyn hyödyntämisessä kansallisen tason osaajiksi. Samalla LAMKin osaaminen loT/Big Data arkkitehtuurin ja kokonaisratkaisujen toteuttajana kasvaa. Sovellusalusta mahdollistaa jatkossa toiminnan kehittymisen huipputasolle sekä itse alustan jatkokehittämisen tulevaisuuden tarpeisiin. Lisäksi LAMKista valmistuvilla osaajilla on hyvät valmiudet toimia ja soveltaa loT/Big Data osaamistaan yritysten käytännön tarpeisiin. Kehitetyt koneoppimisen ja tekoälyn toimintamallit ja algoritmit siirretään toisille sovellusalueille sekä mahdollistetaan niiden skaalautuvuus datan määrän ja kompleksisuuden mukaan.

 

Hanke ei erityisesti kohdistu mies- tai naisvaltaiselle alalle, vaan edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti Päijät-Hämeen pk-yrityksissä, mutta naisten ja miesten mahdollinen erilainen lähestymistapa ICT-teknologioihin voidaan ottaa huomioon. Hankkeen toimenpiteet edistävät alueen pk-yritysten kestävää kehittämistä. Hankkeessa kehitettävät logiikat ja algorytmit mahdollistavat prosessien optimointia ja siten edistävät yritysten taloudellista kestävyyttä.

 

Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (Päijät-Häme)

 

Palkkakustannukset 288 077

Ostopalvelut 12 000

Kone- ja laiteinvestoinnit 38 000

Muut kustannukset 3 000

Flat rate 69 141

Kustannukset yhteensä 410 218

 

Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 287 152 70,00%

Muu julkinen rahoitus 123 066 30,00%

Rahoitus yhteensä 410 218 100,00%

 

Rahoittajan arvio hankkeesta

Hankkeen päätavoitteena on koneoppimisen ja tekoälyn soveltaminen IoT-teknologiaan tukeutuen. Hanke on ajankohtainen se parantaa alueen valmiuksia tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen kehittämiseen ja teknologiseen muutokseen. Toteuttaja on vastannut hyvin Päijät-Hämeen liitolta saamaansa palautteeseen ja selkeästi tarkentanut kuvausta pk-yritysyhteistyöstä sekä rajapinnoista käynnissä tai valmistelussa oleviin vastaavan kaltaisiin hankkeisiin. Hankkeen avulla kehitetään alueen yritysten valmiuksia pilvipalveluiden, koneoppimisen ja tekoälyn hyödyntämisessä. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman ja sen toimintalinjan 2 erityistavoitteen 4.1. mukainen. Toimenpiteet tukevat maakuntastrategian tavoitteita uusien kasvualojen kokeileminen sekä jalostusarvon nostaminen kauttaaltaan. Lisäksi hanke tukee mm. äly ja teollisen internetin kautta älykkään erikoistumisen kärkeä muotoilu.

 

Ratkaisun mahdolliset perustelut ja muut jatkotoimenpiteet

Hankkeen yleiset valintaperusteet on arvioitu Päijät-Hämeen liiton arviointikokouksessa 13.3.2019. Päijät-Hämeen liitto valmistelee hankkeelle päätöksen ja Uudenmaanliitto tekee hankkeelle juridisen rahoituspäätöksen EURA2014-järjestelmässä.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (20.6.2019) suosittaa vastuuviranomaiselle hankkeen rahoittamista niillä edellytyksillä, jotka säädösten mukaan ovat olemassa.

 

Maakuntajohtaja:

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Yrityslähtöiset IoT-ratkaisut ja koneoppiminen - ITKO -hankkeen osarahoittamista Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020-ohjelmasta ja kohdistaa hankkeelle haettua EAKR- ja valtion rahoitusta Päijät-Hämeen varausta.

 

Päätös:

 

Ehdotus hyväksyttiin.