Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 12.08.2019 Pykälä 118


Maakuntahallitus

§ 118

12.08.2019

 

EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE BIOSYKLI - PÄIJÄT-HÄMEEN BIOKIERTOTALOUS

 

84/00.01.05.20/2019

 

Maakuntahallitus 12.08.2019 § 118

 

 

Viite Uudenmaan liitolle osoitettu EAKR-rahoitushakemus

Saapunut 10.6.2019 (täydennettynä)

Diaarinumero EURA 2014/8129/09 02 01 01/2019/UML

Hakija Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto,

Helsingin yliopisto,

Seudun Kehitys LADEC Oy,

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy,

Muoviyhdistys ry

Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Hankeaika 1.9.2019-31.8.2022

 

Hakijan tiivistelmä hankkeesta

Biotalous on perinteisesti ollut vahva toimiala Päijät-Hämeessä. Samalla maakunta profiloituu myös kiertotalousosaajana. Tulevaisuudessa yhä suurempi merkitys tulee olemaan bio- ja kiertotalouden yhdistämisellä eli biokiertotaloudella, joka on myös nostettu vahvasti esiin EU:n biotalousstrategian päivityksessä. Kiertotalous on yksi Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kärjistä. Kiertotalouden tavoitteita selkeyttää maakunnan kiertotalouden tiekartta, jonka painopisteet päivitettiin yhdessä sidosryhmien kanssa syyskuussa 2018. Päivityksessä kestävä biokiertotalous, kuten ravinnekiertojen tehostamisen ja biotuotteiden kehittäminen, nousivat sisällöiksi, joihin halutaan alueella panostaa. Tämän tarpeen pohjalta on laadittu laaja yhteishanke biopohjaisten materiaalien hyödyntämisen edistämiseksi. Hankkeen päätoteuttaja on Lahden ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajia ovat LUT-yliopisto, Helsingin yliopisto, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy ja Muoviyhdistys ry.

 

Tavoitteena on edistää kestävää biokiertotaloutta ja kehittää tähän liittyviä vähähiilisiä ratkaisuja sekä luoda uutta liiketoimintaa Päijät-Hämeeseen. Hankkeessa viedään eteenpäin neljää sisältökokonaisuutta joiden pohjalta laaditaan liiketoimintatarkasteluja ja edistetään Päijät-Hämeen profiloitumista biokiertotalouden kansainvälisenä toimijana. Sisältökokonaisuudet ovat: 1) biojätekeräyksen tehostaminen 2) orgaanisen jätteen hyödyntäminen biohajoavien tuotteiden raaka-aineena, 3) biopohjaisten muovien mahdollisuudet sekä 4) alueella tuotetun hiilidioksidin (CO2) hyödyntämismahdollisuudet ja biogeenisen hiilidioksidin (bioCO2) käytön edistäminen. Hankkeessa pyritään kohti ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Hanke ei erityisesti kohdistu mies- tai naisvaltaiselle alalle vaan edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.

 

Hankkeessa tuotetaan tietoa kiertotalouspohjaisista liete- ja biomuoviratkaisuista, joiden pohjalta tarkastellaan niiden kannattavuutta. Uudet ratkaisut liittyvät lietteen hyödyntämiseen tuotteiden raaka-aineena ja biopohjaisten muovien kehittämiseen. Lisäksi edistetään alueella tuotetun hiilidioksidin hyödyntämismahdollisuuksia. Hankkeessa kokeillaan myös uusia biojätteenkeräystapoja ja tuotetaan asukaslähtöistä tietoa erilliskeräyksen edistämiseksi. Uusia ratkaisuja edistetään käytännön kokeilujen ja demonstraatioiden kautta tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Hankkeessa vahvistetaan maakunnan roolia kiertotalouden edistämisessä.

 

Hankkeen tuloksina saadaan kokemuksia bio-kiertotalouden käytännön toteutuksista: pilotti: polyhydroksyalkanoaattien tuottaminen ja demonstraatiot (6 kpl): biojätteen erilliskeräysmallien vertailu, lietteen hyödyntämisen tehostaminen, biomuoviratkaisut (2), bioCO2 liiketoimintademonstraatiot (2). Kokeilujen kautta edistetään uusia biokiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia yhdessä alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi uusien ratkaisujen kehittämisen tueksi laaditaan elinkaarimallinnuksia (7 kpl) ja esim. verkkopohjainen työkalu hiilidioksidivirtojen määrittämiseen. Hankkeen tuloksia esitellään laajasti ja niistä laaditaan 6 tieteellistä käsikirjoitusta ja vähintään 10 yleistajuista/ammatillista artikkelia. Hankkeen tuloksena Päijät-Hämeen pk-yritysten osaaminen on vahvistunut ja alue on edelleen profiloitunut kansainvälisenä biokiertotalouden osaajana joka ennakoi tulevia muutostarpeita. Hankkeen myötä uudelle, biokierotalouteen pohjautuvalle liiketoiminnalle on entistä paremmat mahdollisuudet.

 

Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (Päijät-Häme)

 

Palkkakustannukset 740 679

Ostopalvelut 38 000

Muut kustannukset 41 735

Flat rate 177 768

Kustannukset yhteensä 998 182

 

Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 698 728 70,00%

Kuntien rahoitus 51 136 5,12%

Muu julkinen rahoitus 227 659 22,81%

Yksityinen rahoitus 20 659 2,07%

Rahoitus yhteensä 998 182 100,00%

 

Lahden ammattikorkeakoulu Oy 333 568

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto 205 289

Helsingin yliopisto 220 003

Seudun Kehitys LADEC Oy 83 334

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 87 120

Muoviyhdistys ry 68 868

 

Lisätietoja hakemuksesta

Yhteishanke.

 

Rahoittajan arvio hankkeesta

Hankkeen päätavoitteena on edistää kestävää biokiertotaloutta, edesauttaa vähähiilisiä ratkaisuja sekä luoda uutta liiketoimintaa Päijät-Hämeeseen. Tavoite osuu erinomaisesti rakennerahasto-ohjelman tavoitteeseen vähähiilisyyttä edistävien hankkeiden rahoittamisesta sekä myös Päijät-Hämeen maakunnallisiin tavoitteisiin edistää alueen profiloitumista kiertotalouden eritysosaajana. Hanke tukee laaja-alaisesti materiaali- ja energiatehokkuutta sekä uusia biotalouden ratkaisuja. Hankkeen kokonaistarve muotoutuu Päijät-Hämeen kiertotalouden tiekartan tavoitteiden ja toimenpiteiden pohjalta. Hankekonsortio on tämän ohjelmakauden mittakaavassa isohko, mutta toteuttajat hyvin

toisensa tuntevia ja edellytykset hyvälle yhteishankkeelle ovat olemassa. Hankkeen toteutuksessa hyödynnetään useiden aiempien hankkeiden tuloksia, mutta ennen kaikkea otetaan uusia askelia ja kokeiluja ja haetaan pidempiaikaista jatkumoa alueen biokertotalouteen perustuvalle liiketoiminnalle ja sen edelleen kehittämiselle. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman ja sen toimintalinjan 2 erityistavoitteen 3.2. mukainen. Toimenpiteet tukevat maakuntastrategian tavoitteita jalostusarvon nostaminen kauttaaltaan ja uusien kasvualojen kokeileminen. Lisäksi hanke tukee eritoten älykkään erikoistumisen kärkeä kiertotalous.

 

Ratkaisun mahdolliset perustelut ja muut jatkotoimenpiteet

Hankkeen yleiset valintaperusteet on arvioitu Päijät-Hämeen liiton arviointikokouksessa 13.3.2019. Päijät-Hämeen liitto valmistelee hankkeelle päätöksen ja Uudenmaanliitto tekee hankkeelle juridisen rahoituspäätöksen EURA2014-järjestelmässä.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (20.6.2019) suosittaa vastuuviranomaiselle hankkeen rahoittamista niillä edellytyksillä, jotka säädösten mukaan ovat olemassa.

 

Maakuntajohtaja:

 

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle BIOSYKLI - Päijät-Hämeen biokiertotalous -hankkeen osarahoittamista Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020-ohjelmasta ja kohdistaa hankkeelle haettua EAKR- ja valtion rahoitusta Päijät-Hämeen varauksesta.

 

Päätös:

 

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Maakuntahallituksen jäsen Arja Nikkanen jääväsi itsensä keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. Peruste: yhteisöjääviys.

 

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Juha Rostedt jääväsi itsensä keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. Peruste: yhteisöjääviys.